Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 7/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 185/2013

Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ.1 του Πδ 171/87
2. τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.3 του Ν.1418/84
3. το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010
4. την παρ 9 του άρθρου 21 του Ν. 3731/08
5. την προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου
6. το γεγονός ότι το παραπάνω έργο έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου και προβλέπεται η
σχετική δαπάνη στον προϋπολογισμό του Δήμου του τρέχοντος έτους
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου στο σύνολό της.
 Ψηφίζει πίστωση για το έργο «Συνέχιση κατασκευής μανδρών, διαμόρφωση χώρου και φωτισμού παιδικής χαράς, κατεστραμμένα παγκάκια Τ.Κ.Αγριδίου» ποσού 3.565,77 € σε βάρος του K.A. 30.7322.30102  του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικον. Έτους 2013 όπου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση  και θα καλυφθεί από  ΣΑΤΑ
.Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση του ανωτέρω έργου στον εργολάβο Μπουλούγαρη Ιωάννη
 Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος, για την υπογραφή του συμφωνητικού, και τις λοιπές ενέργειες για την εκτέλεση του έργου, και την πληρωμή των αντιστοίχων δαπανών μετά την εκτέλεση του έργου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: