Κυριακή 11 Αυγούστου 2013

Απόφαση για την καταμέτρηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1) κ. Γιαννόπουλος Ιωάννης                         1)Διαμαντοπούλου Τρουπή
( Δήμαρχος & Πρόεδρος Οικ.Επ.)                2) Παρασκευόπουλος Διονύσης
2) κ.Γκιώκας Παναγιώτης                               3) Αποσκίτης Ηλίας
3) κ.Τρυφωνόπουλος Αθανάσιος                 4) Χριστόπουλος Σταύρος
4) κ. Παπακωνσταντίνου Ανδρέας
5) κ. Αλβενιώτης Κωνσταντίνος
6) κ. Αθανασόπουλος Ιωάννης
(αναπληρωματικός)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Στο δημοτικό Κατάστημα της δημοτικής Ενότητας Δημητσάνας, στις 30 του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας, ύστερα από την 6178/26/4/2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε σε κάθε έναν εκ των μελών της σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010.

Αφού διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και εισηγήθηκε τα θέματα ως εξής:
ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΑΤΟ
3Ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Ψήφιση πίστωσης 15.559,50  € για την εργασία «Καταμέτρηση ενδείξεων υδρομετρητών στις Τ.Κ. του Δήμου Γορτυνίας».
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:
162/2013
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Στον προϋπολογισμό του Δήμου και υπό Κ.Α. 25.6279.002
έχει εγγραφεί πίστωση για εκτέλεση της εργασίας«Καταμέτρηση ενδείξεων υδρομετρητών στις

Τ.Κ. του Δήμου Γορτυνίας»
Η ανωτέρω εργασία κρίνεται απολύτως αναγκαία και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα ε την
υπ’αριθ .40/2013 Τεχνική Περιγραφή που έχει συντάξει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μ ας όπου

καθορίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά της καθώς και ο προϋπολογισμός της.
Η δαπάνη για την εν λόγω εργασία ανέρχεται στο ποσό των 15.559,50 €
συ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους
.
Κατόπιν τούτου, προτείνω όπως προβούμε:
1Στην ψήφιση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του αντίστοιχου Κ.Α προϋπολογισμού του Δήμου

οικονομικού έτους 2013 για την εν λόγω εργασία.
2.Στον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης της εν λόγω εργασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ:
1.Συμφωνεί μ ε την εισήγηση του Προέδρου στο σύνολό της.
2.Αποφασίζει την εκτέλεση της εργασίας «Καταμέτρηση ενδείξεων υδρομετρητών στις Τ.Κ. του

   Δήμου Γορτυνίας»
 προϋπολογισμού 15.559,50 € με το ΦΠΑ.
3.Η δαπάνη για την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας, θα βαρύνει τον Κ.Α.25.6279.002
του Προϋπολογισμού του Δήμου, Οικον. Έτους 2013, όπου έχει εγγραφεί
σχετική πίστωση η οποία θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, και προς τούτο ψηφίζει πίστωση

15.559,50 € σε βάρος του ανωτέρω Κ.Α. για την πληρωμή της δαπάνης.
4.Ορίζει ως τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας την
απευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο σύμφωνα ε το άρθρο 209 (παρ. 9 και 10) του

Ν.3463/2006 και σύμφωνα μ ε τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 2362/1995 όσον αφορά τα

επιτρεπτά χρηματικά όρια και την αριθ . 35130/739/9+8+2010 (Φ.Ε.Κ
1291/Β ?/11+8+2010) Απόφαση του Υπουργού Οικον/κών με την οποία αναπροσαρμόστηκαν τα

όρια αυτά.
5.Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος για τις περαιτέρω ενέργειες για την εκτέλεση της εργασίας, και την

πληρωμή της αντίστοιχης δαπάνης μετά την εκτέλεση της.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε η απόφαση αυτή, η οποία έλαβε αύξοντα αριθμό (α/α):
162/2013 υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Ιωάννης Σπ. Γιαννόπουλος
Δήμαρχος Γορτυνίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: