Τετάρτη 7 Αυγούστου 2013

4ο πάρτυ νεολαίας!

Την Παρασκευή 16 Αυγούστου τα παιδιά του χωριού διοργανώνουν το καθιερωμένο πάρτυ νεολαίας στην αυλή του σχολείου. Αποτελεί και μια καλή ευκαιρία για ένα καλό ζέσταμα εν όψει του ανταμώματος του Σαββάτου. Ώρα έναρξης περίπου στις 11, ώρα λήξης όποτε ξημερώσει. Be there!
.

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡ.

10/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 31/05/2013, ημέρα Παρασκευή

Στη Δημητσάνα & στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γορτυνίας σήμερα Παρασκευή 31 του μηνός Μαΐου 2013 & ώρα 17:00μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της υπ ́ αρ. Πρωτ.8166 από 27/05/2013 εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου του. Η πρόσκληση γνωστοποιήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.67 παρ.4.N3852/2010.
Παρόντος του Δημάρχου Γορτυνίας κ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΠ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία. Ευρέθησαν παρόντες είκοσι ένας (21),Δ.Σ. σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών και απόντες δώδεκα (12).
Παρόντες
ήταν Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Ζυγοβιστίου, Ριζοσπηλιάς, Οχθίων,Ράφτη, Ψαρίου, Αγριδίου, Βαλτεσινίκου, Μυγδαλιάς, Κοντοβάζαινας, Μοναστηρακίου, & Αετοράχης.
Τα Πρακτικά της συνεδρίασης μαγνητοφωνήθηκαν και για την τήρηση των
πρακτικών παρευρέθη η δημοτική υπάλληλος Ελένη Κανέλλου Νικήτα.
Με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του το Δ.Σ. αποφάσισε τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης: ....
Θέμα ημερήσιας διάταξης:
Έγκριση τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών έργου «Ανάπλαση Παραδοσιακών Οικισμών Βαλτεσινίκου & Αγριδίου»

Η Πρόεδρος ανακοίνωσε τη συζήτηση του θέματος το οποίο εισηγήθηκε ο Δήμαρχος και έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης, με το οποίοδιαβιβάζεται ο
τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών έργου «Ανάπλαση
Παραδοσιακών Οικισμών Βαλτεσινίκου & Αγριδίου» για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο οοποίος σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση συντάχθηκε για την τακτοποίηση των συμβατικών ποσοτήτων που προέκυψαν για την εκτέλεση του έργου και της της αναθεώρησης, οι αυξήσεις καλύπτονται από το κονδύλιο των απροβλέπτων και επιφέρει μείωση του συμβατικού προϋπολογισμού 5.697,32€.
Η συνολική δαπάνη του έργου μαζί με το Φ.Π.Α ανέρχεται στο ποσό των 340.536,99€.
Το έργο εκτελείται βάσει της 344/2005 Τεχνικής Μελέτης της ΤΥΔΚ και με ανάδοχο την Δημοπούλου Βασιλική.
Στη συνέχεια κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Τέλος με ομοφωνία των παρόντων το Δ.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει την τακτοποιητικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών έργου «Ανάπλαση Παραδοσιακών Οικισμών Βαλτεσινίκου & Αγριδίου» όπως έχει για τους λόγους που συντάχθηκε και αναφέρονται στην αιτιολογική έκθεση.
Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 158
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση της 31ηςΜαΐου 2013 ώρα περίπου 23:45 (31/05/2013).
Το πρακτικό συντάχθηκε αναγνώσθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως:Η Πρόεδρος Ο Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας
ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΗΤΑΣΚΑΝΕΛΛΟΣ ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ