Σάββατο 9 Ιουνίου 2012

80 θέσεις απασχόλησης στο Δήμο ΓορτυνίαςΟ Δήμος Γορτυνίας προσκαλεί όσους ενδιαφερόμενους επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Κοινωφελούς εργασίας που προκηρύσσει το Ινστιτούτο Εργασίας της  ΓΣΕΕ διάρκειας πέντε μηνών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ: ΚΟΧ: 5.1002/1/2012 που αφορά τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης:
«Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου-Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) Αρκαδίας»
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, από 11/06/2012 έως 20/06/2012.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την πρόσκληση (για αναλυτική περιγραφή θέσεων, ειδικοτήτων, δικαιολογητικών, προϋποθέσεων, συμμετοχής, κριτηρίων επιλογής), τα έντυπα αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής» στα α) στην ιστοσελίδα του Δικαιούχου (www.inegsee.gr), β) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr), γ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων à Διαγωνισμών Φορέων à Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ), δ) στην ιστοσελίδα του Δήμου Γορτυνίας (www.gortynia.gov.gr) καθώς επίσης στα Κ.Ε.Π. και στα αποκεντρωμένα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων (έδρες πρώην Δήμων) του Δήμου Γορτυνίας.
Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους θα πραγματοποιείται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή  στην έξης  διεύθυνση:
ΙΝ.Ε-Γ.Σ.Ε.Ε Πελοποννήσου, Σπάρτης 8, Τρίπολη, Τ.Κ. 22100.
υπόψιν κ. Θανάση Παπαδολιά (τηλ. επικοινωνίας: 2710243345 & 2710226146).
Στην Γορτυνία θα καλυφθούν συνολικά 80 θέσεις εργασίας σε κλάδους και ειδικότητες όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα κατά Κλάδο-Ειδικότητα-Κωδικό Θέσης:

ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Κωδικός θέσης
Ενέργεια
Τόπος υλοποίησης
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
152
Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας
ΔήμοςΓορτυνίας
Δασολόγοι/Δασοπόνοι
ΠΕ ή ΤΕ
Πέντε μήνες
1
153
Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας
Δήμος Γορτυνίας
Eργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ
Πέντε μήνες
8
154
Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας
Δήμος Γορτυνίας
Χειριστές μηχανημάτων έργου ΔΕ
Πέντε μήνες
2
155
Έργα αποκατάστασης οικοσυστημάτων και προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης της βιοποικιλότητας
Δήμος Γορτυνίας
Οδηγοί ΔΕ              (φορτηγών)
Πέντε μήνες
2
156
Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου
Δήμος Γορτυνίας
Eργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ
Πέντε μήνες
8
157
Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου
Δήμος Γορτυνίας
Χειριστές μηχανημάτων έργου ΔΕ
Πέντε μήνες
2
158
Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου
Δήμος Γορτυνίας
Οδηγοί ΔΕ              (φορτηγών)
Πέντε μήνες
2
159
Συντήρηση, βελτίωση και αποκατάσταση του δημοτικού οδικού δικτύου
Δήμος Γορτυνίας
Περιβαλλοντολόγοι
ΠΕ ή ΤΕ
ή
Δασολόγοι / Δασοπόνοι
ΠΕ ή ΤΕ
Πέντε μήνες
1
160
Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
Δήμος Γορτυνίας
Eργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ
Πέντε μήνες
4
161
Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
Δήμος Γορτυνίας
Ελαιοχρωματιστές ΔΕ
Πέντε μήνες
3
162
Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
Δήμος Γορτυνίας
Ξυλουργοί ΔΕ
Πέντε μήνες
1
163
Αποκατάσταση και βελτίωση αστικού περιβάλλοντος
Δήμος Γορτυνίας
Ηλεκτρολόγοι ΔΕ
Πέντε μήνες
2
164
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
Δήμος Γορτυνίας
Eργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ
Πέντε μήνες
3
165
Έργα συντήρησης ή μικρά κατασκευαστικά έργα δημοσίων υποδομών
Δήμος Γορτυνίας
Υδραυλικοί ΔΕ
Πέντε μήνες
2
166
Αποκομιδή απορριμμάτων δια χειρός και μικρών μεταφορικών μέσων  από τους οικισμούς του Δήμου Γορτυνίας στους οποίους δεν μπορούν να εισέλθουν τα απορριμματοφόρα
Δήμος Γορτυνίας
Eργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ
Πέντε μήνες
6
167
Αποκομιδή απορριμμάτων δια χειρός και μικρών μεταφορικών μέσων  από τους οικισμούς του Δήμου Γορτυνίας στους οποίους δεν μπορούν να εισέλθουν τα απορριμματοφόρα
Δήμος Γορτυνίας
Χειριστές μηχανημάτων έργου ΔΕ
Πέντε μήνες
2
168
Αποκομιδή απορριμμάτων δια χειρός και μικρών μεταφορικών μέσων  από τους οικισμούς του Δήμου Γορτυνίας στους οποίους δεν μπορούν να εισέλθουν τα απορριμματοφόρα
Δήμος Γορτυνίας
Οδηγοί ΔΕ              (φορτηγών)
Πέντε μήνες
2
169
Μέριμνα και στήριξη χρηζόντων βοηθείας
Δήμος Γορτυνίας
Γενικών καθηκόντων ΥΕ
Πέντε μήνες
2
170
Μέριμνα και στήριξη χρηζόντων βοηθείας
Δήμος Γορτυνίας
Κοινωνικής Εργασίας       ΠΕ ή ΤΕ
Πέντε μήνες
2
171
Μέριμνα και στήριξη χρηζόντων βοηθείας
Δήμος Γορτυνίας
Ψυχολόγοι ΠΕ
Πέντε μήνες
2
172
Μέριμνα και στήριξη χρηζόντων βοηθείας
Δήμος Γορτυνίας
Νοσηλευτές ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
Πέντε μήνες
3
173
Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών υποδομών
Δήμος Γορτυνίας
Eργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ
Πέντε μήνες
2
174
Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών υποδομών
Δήμος Γορτυνίας
Συντηρητές μηχανολογικού  εξοπλισμού και εγκαταστάσεων ΔΕ
Πέντε μήνες
2
175
Έργα συντήρησης δημοσίων σχολικών υποδομών
Δήμος Γορτυνίας
Χημικοί ΠΕ
Πέντε μήνες
1
176
Προώθηση του αθλητισμού
Δήμος Γορτυνίας
Φυσικής Αγωγής ΠΕ
Πέντε μήνες
4
177
Ανάπτυξη ανάδειξη Ιαματικού και Περιηγητικού  Τουρισμού
Δήμος Γορτυνίας
Διοικητικοί  ΔΕ
Πέντε μήνες
3
178
Ανάπτυξη ανάδειξη Ιαματικού και Περιηγητικού  Τουρισμού
Δήμος Γορτυνίας
Eργάτες γενικών καθηκόντων ΥΕ
Πέντε μήνες
5
179
Ανάπτυξη ανάδειξη Ιαματικού και Περιηγητικού  Τουρισμού
Δήμος Γορτυνίας
Ξυλουργοί ΔΕ
Πέντε μήνες
1
180
Ανάπτυξη ανάδειξη Ιαματικού και Περιηγητικού  Τουρισμού
Δήμος Γορτυνίας
Δασολόγοι/Δασοπόνοι
ΠΕ ή ΤΕ
Πέντε μήνες
1
181
Ανάπτυξη ανάδειξη Ιαματικού και Περιηγητικού  Τουρισμού
Δήμος Γορτυνίας
Συντηρητές μνημείων      ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
Πέντε μήνες
1

Δεν υπάρχουν σχόλια: