Δευτέρα 14 Μαΐου 2012

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Γορτυνίας με θέμα που αφορά το χωριό


Με 20 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 16 Μαΐου στις 12:00 στη Δημητσάνα η οικονομική επιτροπή του δήμου Γορτυνίας. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
1. Ψήφιση πίστωσης,  καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης του έργου  «Ολοκλήρωση
πλακόστρωσης κεντρικής πλατείας και του γύρω δρόμου Τ.Κ. Δήμητρας», ποσού 7.203,25 €.
2. Ψήφιση πίστωσης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης του έργου «Ολοκλήρωση πέτρινης
μάνδρας από βρύση μέχρι νεκροταφείο Τ.Κ. Αγριδίου», ποσού προϋπολογισμού 5.422,63€.

3. Ψήφιση πίστωσης, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης του έργου «Προστατευτικές μπάρες
(από Αγροτικό Ιατρείο έως οικία Ηλία Δρακόπουλου περίπου 100μ –  στο Γεφύρι Ντελέκο ρέμα Τ.Κ.
Θεοκτίστου», ποσού προϋπολογισμού 5.000,00 €.
4. Ψήφιση πίστωσης  4ουλογαριασμού του έργου  «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τ.Δ.  Ελληνικού
Δήμου Τρικολώνων», ποσού 85.661,27 €
5. Ψήφιση πίστωσης,  καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης της εργασίας  «Καθαρισμός-
Βελτίωση δεξαμενών και φρεατίων Δ.Ε.  Δημητσάνας,  Δ.Ε.  Ηραίας και Δ.Ε.  Τρικολώνων»,  ποσού
4.350,00 € (Κ.Α.: 25.7336.80012).
6. Ψήφιση πίστωσης,  καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης της εργασίας  «Καθαρισμός-
Βελτίωση δεξαμενών και φρεατίων Δ.Ε. Τροπαίων», ποσού 6.450,00 € (Κ.Α.: 25.7336.80015).
7. Ψήφιση πίστωσης,  καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης του έργου  «Συντήρηση-
αντικατάσταση τμημάτων δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Δήμητρας», ποσού 7.194,58 € (Κ.Α.: 25.7336.40602).
8. Ψήφιση πίστωσης,  καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης του έργου  «Συντήρηση δικτύων
ύδρευσης Δ.Ε. Λαγκαδίων, Δ.Ε. Κοντοβάζαινας», ποσού 7.195,99 € (Κ.Α.: 25.7336.80010).
9. Ψήφιση πίστωσης,  καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης και ανάθεσης της εργασίας  «Συντήρηση-
Βελτίωση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Κλείτορος, Δ.Ε. Κοντοβάζαινας και Δ.Ε. Τροπαίων», ποσού 19.926,00
€ (Κ.Α.: 25.7336.80020). 10. Ψήφιση πίστωσης 12.000,00€   για τον καθαρισμό ρεμάτων και κοιτών ποταμών και αντιπλημμυρική προστασία στη θέση:  Δωδεκάμετρο & Τουμπίτσι-Θρασίμι-Λάδωνας (συνεχιζόμενο)
11. Ψήφιση πίστωσης 15.000,00€  για την εργασία: «Πρόγραµµα προγραμματισμού και διαχείρισης,  διαγωνισμών, τεχνικών έργων, προμηθειών, έργωναυτεπιστασίας, δράσεων και διαδικασιών».
12. Ψήφιση πίστωσης 6.000,00€  «Καθαρισμός και Μέτρα Προστασίας ΧΑΔΑ Δ.Ε.  Τροπαίων Δήμου
Γορτυνίας».
13. Εξόφληση ποσού 22.270,00€ εις εκτέλεση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης 26095 του Πρωτοδικείου
Αθηνών για το έργο «Αλλαγή κουφωμάτων Δημοτικού Σχολείου Αγ. Ιωάννου» και «Συντήρηση Σχολείου
οικισμού Μπαρδάκι Δ.Δ. Κοκκορά» του εργολάβου «Αφοί Σεφερλή Ο.Ε.»
14. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου και ψήφιση πίστωσης 1.900,00€  για εξόφληση της υπόθεσης Π.
Κοντέλης ΑΕΒΕ.
15. Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για υπόθεση αγωγής Κων. Γιαννόπουλου  κατά Δήμου Κλείτορος.
16. Ορισμός δικηγόρου για αντίκρουση αγωγών υπαλλήλων (Δήμου Κλείτορος, Δήμου Δημητσάνας, Δήμου
Τροπαίων)
17. Αιτήματα διαγραφής τελών ύδρευσης των Λεβέντη Ευθυμία  (Κοντοβάζαινα),  Αβδάλα Παρασκευή του
Νικολάου (για Αβδάλα Ιωάννη του Δημητρίου, Λιβαδάκι), Πανόπουλος Νικόλαος του Ιωάννη (Τρόπαια),
Νικολόπουλος Αναστάσιος του Χρήστου (Καλλιάνι).
18. Συμβολαιογραφικά έξοδα για την μεταβίβαση του παραχωρηθέντος αυτοκινήτου από την Π.Ε.Δ..
19. Έγκριση τεχνικής μελέτης και καθορισμός όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο  «Οδοποιία Δ.Ε.
Ηραίας» ποσού 163.000,00€. 
20.Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοιχίου νεκροταφείου»
στην Τ.Κ. Κοκκινοράχης.(Κ.Α.45.7311.20402 ποσού προϋπολογισμού 2.575,75€)


Πηγή: arcadiaportal.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: