Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2013

Για λίγες μέρες θα παραμείνει «ανοιχτό» πρόγραμμα για ανέργους σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη & Γορτυνία


Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Θερμοκοιτίδας Απασχόλησης», προσκαλεί ανέργους που κατοικούν στους Δήμους Γορτυνίας , Μεγαλόπολης και  Τρίπολης και πληρούν τις προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Αρκαδικό Δίκτυο για την Κοινωνική Συνοχή».
α) είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε  ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας. 
β) είναι κάτοικοι των Δήμων Γορτυνίας, Μεγαλόπολης και Τρίπολης και
γ) ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες Ευάλωτων Ομάδων: 
• Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα 
• Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια 
• Αρχηγοί μονογονεικών οικογενειών  
Στόχοι / αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της Πράξης
Στο πλαίσιο του έργου και μέσω των δράσεων που θα υλοποιηθούν, το Σχέδιο υποστηρίζει 90  ωφελούμενους, οι οποίοι θα προωθηθούν στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα με την: 
• Σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) 
• Σύσταση Νέων Επιχειρήσεων (Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ) 
• Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας (3 μήνες) 
• Πρόσληψη σε Επιχειρήσεις της περιοχής 
Οι τομείς ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας με στόχο την ένταξη στην αγορά εργασίας, αλλά  και στην κοινωνία, των ωφελουμένων της προτεινόμενης πράξης είναι αναλυτικά τα εξής:
• Διαχείριση προσωπικού (Προσωπικό οικιακής βοήθειας, βοήθειας στο σπίτι, καθαριότητας,  φύλαξης ηλικιωμένων και παιδιών, μικροεξυπηρετήσεις κάθε είδους κ.λπ).
• Δραστηριότητες προστασίας περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης -Ανακύκλωση
• Φύλαξη δημοσίων κτηρίων – πολιτιστικών μνημείων
• Διαχείριση πρασίνου - Κηποτεχνία
• Παροχή υπηρεσιών εστίασης 
• Επισκευές και συντήρηση κατασκευών και εξοπλισμού σε όλα τα τεχνικά ζητήματα επισκευαστικών εργασιών
• Στην καλλιέργεια ενεργειακών φυτών και την παραγωγή βιοκαυσίμου.
Αιτήσεις και Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Υποχρεωτικά: 
1. Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής (δίνεται από την Α.Σ.)
2. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 
3. Έγγραφο πιστοποίησης τόπου διαμονής ή σχετική υπεύθυνη δήλωση 
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση 
5. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ
6.  Φωτογραφία
7. Φωτοτυπία του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας (μόνο για τα  Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια) 
Προαιρετικά:
Αντίγραφα δικαιολογητικών τίτλων σπουδών, βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας,  βεβαιώσεων επαγγελματικής  κατάρτισης, Πιστοποίησης δεξιοτήτων (γλώσσας, Η/Υ κ.λπ.),
εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας κ.λπ.
Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής - Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά με την  εκδήλωση ενδιαφέροντος έντυπα (οδηγός, ερωτηματολόγιο, ανακοινώσεις) στην ηλεκτρονική  διεύθυνση www.thermokitida.gr, καθώς και στα παρακάτω γραφεία: 
Εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ»   25ης Μαρτίου 14, 22100 Τρίπολη, Τηλ: 2710230233
Δήμος Γορτυνίας
Δημητσάνα , Τηλ : 2795360511 
Δήμος Μεγαλόπολης
Παπαναστασίου 30,22200 Μεγαλόπολη, Τηλ : 2791360315
Δήμος Τρίπολης
Αταλάντης 45 & Λαγοπάτη, 22100 Τρίπολη , Τηλ: 2713610434
Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου
εξουσιοδοτημένου προσώπου να προσέρχονται στις ανωτέρω διευθύνσεις και να καταθέτουν τις  αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έως 31/1/2013, και ώρες 09:00-15:00.

Δεν υπάρχουν σχόλια: