Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012

Όσον αφορά τα έργα στην Αγία Τριάδα


Το έγγραφο της 25ης εφορείας βυζαντινών αρχαιοτήτων που αφορά την "Έγκριση εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος στο Αγρίδι, Δήμου Γορτυνίας, Π.Ε. Αρκαδίας". Με λίγα λόγια αφορά τις προυποθέσεις υπο τις οποίες το υπουργείο πολιτισμού δέχεται την διενέργεια έργων στο ναό. Το κείμενο προέρχεται απο το "διαύγεια". Μπορείτε επίσης να το δείτε πατώντας εδώ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρχαία Κόρινθος, 07 ‐ 11 ‐ 2011
25η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ αρ. πρωτ. 8512
Ταχ. Δ/νση : Αρχαία Κόρινθος

ΠΡΟΣ: κ. Κωστούλα Σπηλιωτοπούλου
Πρόεδρο Τοπ. Συλλόγου Αγριδίου
Τ.Κ.22014 ΑΓΡΊΔΙ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ
Τηλ. 2710 224598

ΚΟΙΝ.: 1. κ. Βασίλη Αγγελόπουλο
Πρόεδρος Αγριδίου
2. ΥΝΕΜΤΕΔΕ
3. Ιερά Μητρόπολη Γόρτυνος και
Μεγαλοπόλεως
Δημητσάνα
4. Δ/νση Πολεοδομίας Δήμου
Γορτυνίας

Ν. Κορινθίας 20 007
Πληροφορίες: Ε. Γεωργούλη
Ν. Σιώμκος
Τηλέφωνο : 27410 31443
Fax : 27410 32646
E‐Mail : 25eba@culture.gr

ΘΕΜΑ : «’Εγκριση εργασιών αποκατάστασης και
ανάδειξης του Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος στο Αγρίδι,
Δήμου Γορτυνίας, Π.Ε. Αρκαδίας.»

Σχετ. Το με α.π.7324/17.10.2011 έγγραφο της Εφορείας μας

Σε συνέχεια της από 07.11.2011 αίτησής σας και έχοντας υπόψη το ανωτέρω σχετικό, το
Ν.3028/02 «Για την προστασία Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», καθώς
και το γεγονός ότι οι προτεινόμενες εργασίες του έργου του θέματος αφορούν σε αποκατάσταση
του Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας κατασκευασμένου το 1863 και την απομάκρυνση νεότερων
προσθηκών και επεμβάσεων οι οποίες αλλοιώνουν σε μεγάλο βαθμό τη μορφολογία του
μνημείου, σας ενημερώνουμε ότι κατ’ αρχήν δεν έχουμε αντίρρηση για την υλοποίηση των
προτεινόμενων εργασιών, σύμφωνα με τη θεωρημένη μελέτη και με τους παρακάτω όρους:
• Μετά την αποκάλυψη των περιμετρικών λιθοδομών κατά την καθαίρεση των
επιχρισμάτων από όλες τις εξωτερικές επιφάνειες του ναού θα πραγματοποιηθεί αυτοψία
από αρμόδιο υπάλληλο της Εφορείας μας για την καταγραφή των αποκαλυφθέντων
στοιχείων και θα υποβληθεί στην Εφορεία μας τεχνική έκθεση και φωτογραφική
τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης. Σε περίπτωση που απαιτηθούν
συμπληρωματικές εργασίες ή τροποποίηση της μελέτης θα γίνει με έγκριση της υπηρεσίας
μας κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος. Ομοίως ισχύει για το στάδιο των εργασιών
κατά την καθαίρεση των περιμετρικών πεζουλιών και τις εργασίες στεγάνωσης και
εξυγίανσης του εδάφους περιμετρικά του ναού.
• Στη νότια και δυτικά πλευρά του ναού όπου προτείνεται η εξυγίανση του εδάφους και
κατασκευής πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα για την αντιμετώπιση της ανερχόμενης
υγρασίας προτείνεται, εφόσον τεκμηριωθεί ότι πρόκειται για ανερχόμενη υγρασία, να
πραγματοποιηθούν εργασίες δημιουργίας συστήματος αποστράγγισης και στεγάνωσης
στη στάθμη της θεμελίωσης έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο αποτελεσματικά,
αφού κατατεθεί συμπληρωματικά σχετική μελέτη για έγκριση από την υπηρεσία μας.
• Οι εργασίες καθαίρεσης των επιχρισμάτων θα γίνουν από εξειδικευμένο προσωπικό
επιλογής της Εφορείας μας.
• Το βάθος καθαρισμού των αρμών της λιθοδομής, η τυχόν συμπλήρωση περιθυρωμάτων,
αλλά και η αντιμετώπιση φραγμένων ανοιγμάτων που πιθανόν να αποκαλυφθούν είναι
εργασίες οι οποίες θα γίνουν κατόπιν συνεννόησης με αρμόδιο υπάλληλο της Εφορείας
μας.
• Όσον αφορά την ανακατασκευή του επιχρίσματος στις εξωτερικές επιφάνειες του
κωδωνοστασίου, το αν θα υλοποιηθεί ή όχι θα εξαρτηθεί από τα στοιχεία που θα
προκύψουν από την αποκάλυψη της εξωτερικής επιφάνειας της τοιχοποιίας με την
καθαίρεση του υφιστάμενου επιχρίσματος και τη δομική κατάσταση της κατασκευής.
Εφόσον κριθεί απαραίτητο, η σύσταση και η απόχρωση του επιχρίσματος όπως επίσης και
η σύσταση και η απόχρωση του κονιάματος που θα χρησιμοποιηθεί για το αρμολόγημα
των υπόλοιπων εμφανών λιθοδομών θα αποφασιστεί κατόπιν συνεργασίας με την
Εφορείας μας.
• Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκαλυφθούν νέα στοιχεία, η μελέτη
θα τροποποιηθεί αναλόγως.
• Όπου προβλέπονται πλακοστρώσεις δεν θα γίνουν με λίθινες πλάκες όμοιου τύπου και
απόχρωσης με εκείνες της λιθοδομής του ναού και όχι όμοιες με εκείνες που επενδύουν τα
υφιστάμενα πεζούλια. Ομοίως και η κλίμακα που οδηγεί προς το βόρειο αύλειο χώρο δίπλα
από το καμπαναριό η οποία θα γίνει λίθινη να είναι από λιθοδομή αρμολογημένη όμοια με
εκείνη των τοίχων του ναού.
• Σε συνέχεια της καθαίρεσης της επένδυσης από σχιστόπλακες από τα περιμετρικά
πεζούλια, να εξεταστεί το υλικό κατασκευής τους και η περίπτωση κατάργησης των
υφιστάμενων πεζουλιών εφόσον πρόκειται για εξολοκλήρου νεότερες προσθήκες από
σκυρόδεμα. Σε περίπτωση που είναι λίθινα να διατηρηθούν και να είναι αρμολογημένα
όμοια με τη λιθοδομή του ναού.
• Η Εφορεία θα έχει την ευθύνη της επίβλεψης του έργου καθ’ όλη τη διάρκεια των
εργασιών. Όλες οι εργασίες θα παρακολουθούνται από εκπρόσωπο της Εφορείας μας ο
οποίος θα ειδοποιείται εγκαίρως πριν από την έναρξη των εργασιών.
• Καμία άλλη εργασία δεν θα υλοποιηθεί πέραν των προβλεπόμενων από την παρούσα
μελέτη. Για οποιαδήποτε άλλη εργασία θα υποβληθεί σχετικό αίτημα για έγκριση στην
υπηρεσία μας.
Σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω όρων η παρούσα έγκριση παύει να είναι σε ισχύ.
Το παρόν δεν αποτελεί οικοδομική άδεια και δεν αντικαθιστά άλλο έγγραφο ή έγκριση που
απαιτείται από άλλη δημόσια αρχή.

Συνημμένα: δύο (2) σειρές θεωρημένης μελέτης
Εσωτ. Διανομή: κ. Πουλόπουλο Γεώργιο,
Αρχαιοφύλακα της 25ης Ε.Β.Α., Καρύταινα

Ο Προϊστάμενος της 25ης Εφορείας
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ
Αρχαιολόγος με Βαθμό Α’


Δεν υπάρχουν σχόλια: